Archipl architecten

Archipl is een ontwerpgroep van vijftien architecten die werkt aan zeer uiteenlopende opdrachten rond maatschappelijk relevante thema's.  Stedelijke inbreiding, herbestemming en restauratie, collectieve huisvesting, onderwijs, zorg, retail, werkplekken, kunstintegratie, stedenbouw en planning zijn het werkveld waarbinnen Archipl graag actief is en wordt gevraagd. 

Archipl werd in 2007 opgericht uit het Architectenbureau Patrick Lefebure dat in 1989 ontstond en eveneens binnen de genoemde domeinen expertise opbouwde. 

Contextualiteit en de relatie met de geschiedenis zijn bij uitstek de kenmerken van de stedelijke cultuur waar we werkzaam zijn. De dense en vrij vaste contouren van de stad zetten aan tot zorgvuldige interventies die stimulerend zijn voor de plek en de gebruiker. Vaak contradictorische factoren zoals densiteit, mobiliteit, economie, comfort, milieuzorg worden in dit discours steeds meer bepalende en kritische parameters. Archipl betrekt in dit verband opdrachtgevers en besturen in een uniek 'overlegmodel', een zelfcorrigerend ontwerptraject waarbij door nauw overleg wensen en oplossingen steeds dichter bij elkaar komen om uit te monden in een scherp en doordacht project waar alle betrokkenen zich in herkennen. 

Duurzaamheid of het energievraagstuk zijn in dit traject geen opzichzelfstaand thema, noch een bouwtechnologisch additief, maar een uitgangspunt en ideologie. Archipl legt externe samenwerkingsverbanden met lichtdeskundigen, fotografen, kunstenaars, 3D-specialisten en studiebureaus voor technische uitrusting, akoestiek en stabiliteit.

Team

Archief

Links